jaarverslag 2016
JAARVERSLAG 2016


1.         Inleiding

In dit jaarverslag van de Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen, zijn de uitgevoerde activiteiten, met de daarbij behorende de financiële verantwoording van dit boekjaar weergegeven.
Deze verslaglegging is volgens de ANBI richtlijnen van de Belastingdienst. De inkomsten zijn naar herkomst gespecificeerd (donaties, sponsoring of verkopen) en de uitgaven zijn verbijzonderd naar de kernactiviteiten, administratie- en organisatiekosten.

 

1.2       Samenvatting jaarverslag 2016

1.2.1    Activiteiten

In 2016 werden 12 vrachten met hulpgoederen naar humanitaire hulporganisaties in Polen verzonden. T.o.v. 2015 zijn dit 3 vrachten minder. Deze afname van ca 270 m3 hulpgoederen is een gevolg van minderde aanbod van spullen.

1.2.2    Financiën
De totale inkomsten hebben € 20.270,14 bedragen. Dit was € 1.153,- minder dan in 2015.
De financiële reserves bedroegen per ultimo ‘16 € 12.541,49 . De toename van de reserves met  € 1.251,- t.o.v. 2105 was een gevolg van het verminderde aantal vrachten.
Totaal bestede uitgaven in 2016 bedroeg € 19.018,96. T.o.v. 2015 € 4.569,- minder.
Dit betrof de vervoerskosten € 13.943.-, verstrekte financiële hulp1.650,- en organisatie, en exploitatie kosten € 3.426,-
Onder punt 4 zijn de financiële gegevens nader toegelicht

2. Organisatie

2.1.De statutaire gegevens van de Stichting bij de Kamer van Koophandel

KvK-nummer:                                               41078130
Status:                                                            Rechtspersoon
RSIN    nummer                                            806038445
Rechtsvorm                                                   Stichting
Statutaire naam:                                            Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen
Statutaire zetel:                                             Gronsveld
Bezoekadres:                                                 Baroniestraat 12, 6247EG Gronsveld
Telefoonnummer                                          0434083024 0434081570
Datum akte van oprichting:                          21-11-1990
statutenwijziging                                          02-07-1997

Activiteiten SBI-code:   889994 –                  Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk/ welzijnszorg

2.2 Contactgegevens en bestuurssamenstelling:

Het dagelijkse bestuur van de Stichting bestaat uit:

·       voorzitter; Theo van de Weerdt, Voerenweg 34, 6247 EK Rijckholt
e-mail: voorzitter@help-polen.nl
' 043-4081570

·       secretaris: Wil Doijen, Baroniestraat 12, 6247 EG Rijckholt
e-mail: doijen.laux@Ziggo.nl  
' 043-4083024

·       penningmeester, Marcel Brouwers, Baroniestraat 18, 6247 EG Rijckholt
e-mail: penningmeester@help-polen.nl  
' 043-4081780;

De overige bestuursleden zijn:
Jules Curfs Dr Poelsstraat 12 6247 BW Gronsveld 
043-4081706
Wil Dupont Carolusweg 2 6247 CV Rijckholt
043-4081731
Laurent Peeters Dr. Poelsstraat 1 E 6247 BW Gronsveld 043-4082136
Pierre Pinckaers M.L. Kingstr.15 6245 GG Eijsden 
043-4092712
Sjir Reinartz Arn.Somyasingel 4 623­1 HV Meerssen043-364­8143
Martin Schrijnemaekers Vuursteenstraat 6247 CP Rijckholt  043-4082961
Jo Engels Voerenweg 40 6247 EG Rijckholt  043-4082192

2.3       Beleidsplan 2017

 
De belangrijkste activiteiten zullen bestaan uit:

 • het inzamelen van hoogwaardige hulpgoederen zoals kleding, (school)meubilair, ziekenhuisbedden, medische hulpmiddelen, huisraad, voedsel, e.d. in de (eu)regio Zuid Limburg.
 • Voor 2017 zijn 14 hulptransporten gepland, elk met ca 90m3 (totaal ruim 1260 m3) aan hulpgoederen
 • Het financieel ondersteunen van duurzame projecten van humanitaire organisaties in Polen.
 • Bieden van incidentele noodhulp voor de schrijnende gevallen.

De hulpgoederen zijn met name bestemd voor de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau , de apotheek voor armlastige patiënten Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, het therapeutisch instituut voor gehandicapte kinderen Dom Nadziei" Nowa Huta in Krakau en de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice.


2.4 Beloningsbeleid

Volgens het huishoudelijk reglement van de Stichting (punt 7b) dient iedere medewerker bereid te zijn, alle werkzaamheden pro Deo uit te voeren, tenzij de hele groep anders beslist m.b.t. het bereiken van het gestelde doel. Sinds de oprichting van de Stichting in 1990 is nog nooit een dergelijke beloning toegekend.

2.5 Doelstellingen van de Stichting

De hoofddoelstelling van de Stichting zijn samengevat in een viertal kernactiviteiten. Deze hoofddoelen zijn:

·       het inzamelen van relevante hulpgoederen voor hulpbehoevenden in Polen;
·       het verzenden van deze hulpgoederen naar instanties en instellingen die zich in Polen bezighouden met het bieden van onderdak of steun aan thuislozen en hulpzoekenden;
·       het ondersteunen van projecten die een structurele verbetering bieden voor de doelgroep;
·       het bieden van incidentele noodhulp.


3. HULPVERLENING IN 2016


3.1 Doelgroep

De kern van de hulpverlening van de Stichting is het inzamelen en transporteren van bruikbare hulpmiddelen voor hulp aan armlastige noodlijdenden mensen in Polen.

De structurele hulp wordt verleend via humanitaire organisatie ter plaatse zoals:

 • de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau;
 • de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice;
 • de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej;

3.2 De activiteiten van de Stichting:
 
3.2.1 inzamelen van hulpgoederen en financiële middelen


Meermalen per week worden aangeboden spullen in de regio opgehaald (inzamelen en transporteren van hulpgoederen, opslag en beheren van de magazijnen) Daarbij wordt getracht om zoveel mogelijk selectief te werk te gaan, om alleen goed bruikbare en waardevolle goederen in te nemen, die zeer gewenst zijn bij de ontvangers van de hulp in Polen en de transportkosten rechtvaardigen.

Naast het ophalen van spullen aan huis, komt een groot deel van de aangeboden goederen (vooral kleding) binnen via het inzamelpunt bij de voorzitter Theo van de Weerdt in Rijckholt-Gronsveld

Bij een aantal apotheken in de regio wordt maandelijks de teruggebrachte medicijnen opgehaald, tbv de Apotheek (Apteki Leko-Darow vh Solidartnosc-comité) in Krakau.

Deze medicijnen worden gecontroleerd op hun vervaldatum en volgende Poolse instructies getoetst en geregistreerd overgedragen aan de Apotheek.

In de maand december wordt de jaarlijkse inzamelactie van kerstpakketten gehouden. Deze actie wordt door de lokale kranten "de Limburger" en het "Limburgs Dagblad” publicitair ondersteund met een gesponsorde advertentie.

De Stichting doet niet aan huis aan huiscollectes.
Voor het verwerven van de noodzakelijke financiële middelen zijn we aangewezen op donaties, legaten, sponsoring en subsidies.

Een substantieel deel van de inkomsten wordt verkregen met het deelnemen met verkoopstanden aan braderieën en rommelmarkten.

 3.2.2 Verzenden van hulpgoederen

Het verzenden van de ingezamelde hulpgoederen is de kernactiviteit van de Stichting.
In 2016 werden 12 vrachten van elk 90 m3 met hulpgoederen, verzonden naar Polen.

Door het opmerkelijke verminderde aanbod van hulpgoederen zijn er 3 vrachten minder vervoerd dan in 2015.

Overzicht van de verzonden transporten en hun bestemming

Vracht nr
Verzenddatum

Bestemming in Polen

 1.  
13-01-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
12-02-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
17-03-2016
Chleb Źycie Zuster Magareta Grocholice, Sadowie/Jankowice

 1.  
19-04-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
11-05-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
09-06-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
07-07-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
04-08-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
01-09-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
28-10-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
17-11-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
19-12-2016
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

Met de vrachten voor Miechow worden ook de ingezamelde medicijnen verzonden voor de Apotheek Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im Anna Fischer in Krakau en overige hulppakketten voor derden.

Vanaf april ’16 zijn de goederen  die bestemd zijn voor Chleb Źycie Zuster Magareta Grocholice, Sadowie/Jankowice afgeleverd bij Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

3.2.3 Projecten en incidentele hulpverlening
 
Financiële hulp is verleend aan:

 • de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, € 650,- (incl financiële hulp voor zuster Maya);
 • Maria Kilanowska (contact persoon en coördinator van de activiteiten in Polen) voor incidentele noodhulp € 1.000,00.
De verminderde uitgave voor incidentele hulpverlening met  € 1.050,- wordt geweten aan het niet doorgaan van het werkbezoek in 2016.


4. FINANCIEEL OVERZICHT 2016

4.1 BALANS PER 31-12-2016

activa


passivaper 31-12-2015
Per 31-12-2016

per 31-12-2015
per 31-12-2016
Kas
         562,85
€.      409,00


Rabobank betaalrekening
     3.565,70
    8.880,60


€ 
SNS-Regiobank
      1.734,25
         46,18


Rabobank spaarrekening
      5.427,51
    3.205,71
eigen vermogen
       11.290,31
   12.541,49
Totaal
   11.290,31
  12.541,49

      11.290,31
     12.541,49

De magazijnvoorraad hulpgoederen, markttenten, inventaris en andere hulpmiddelen (o.a heftruck) zijn niet met een financiële waarde in de balans opgenomen

4.2. EXPLOITATIEOVERZICHT

In het overzicht zijn ter vergelijking de bedragen van het voorgaande jaar opgenomen.

INKOMSTEN 2016 (versus 2015)
Donaties&Subsidies                                       13.727,31    ( 2015    14.138,59 )
Rente                                                                      20,13     ( 2015           43,97 )  
Sponsoractie Parkfeest,                                  €          0,00     ( 2015      1.080,00 ) 
Markten&magazijn verkopen                           6.522,70     ( 2015      6.160,51 )
TOTALE INKOMSTEN                                20.270,14     ( 2015     21.423,07)

UITGAVEN 2016 (versus 2015)

Vervoerskosten hulptransporten                      13.943,00   (2015    17.630,01 )
Humanitaire projecten                                       1.650,00   ( 2015      2.700,00 )
Administratiekosten                                             844,20   ( 2015         675,34)
Relatiebeheer & PR                                              248,90   ( 2015         336,80 )
Vrijwilligersdag                                                    470,00   ( 2015         642,19 )
Magazijn-en laadkosten                                        673,61   ( 2015         401,86 )
Marktkosten                                                          756,65   ( 2015          808,63 )
Overige kosten                                                       432,60  ( 2015         383,98 )
TOTALE UITGAVEN                                     19.018,96   (2015     23.578,81)

Het verschil € 1.152,93 is als toename van de reserves geboekt

4.3 TOELICHTING INKOMSTEN EN UITGAVEN

Het verschil met de uitgave 2015/2016 is vooral een gevolg van het verminderde aantal vrachten (3 st) door de terugloop van het aanbod hulpgoederen.

Een belangrijk deel van de inkomsten wordt verkregen met de kerstactie (in december), waardoor er aan het einde van het boekjaar een verhoogde kaspositie ontstaat.
 
De Sponsoractie Parkfeest Klokke Roeland, is 2016 niet doorgegaan. Het ziet er naar uit, dat deze sponsoractie voor de Stichting tot een einde is gekomen.

4.3.1 Donaties & Subsidies

Substantiële giften (> € 500,00) werden ontvangen van:
Stichting Oud Papier Eijsden                         € 1.350,00
Gemeente Eijsden-Margraten                        € 1.000,00
dhr P. Brouwers Heerlen                                € 1.000,00
Ztrs Barmhartigheid Maastricht                     € 2.500,00
Stg Huls Thewissen                                        € 1.000,00

 De overige donaties (€ 6.877,00) werden in kleinere bedragen van ca 200 (vaste) donateurs ontvangen

 4.3.2 Vervoerskosten

Het vervoer van de hulpgoederen naar Polen werd verricht door het vrachtbedrijf Wiktor uit Krakau.

In 2016 zijn in totaal 12 vrachten uitgevoerd, die € 13.407,00 hebben bedragen.

Voor de vervoerkosten (brandstof) en onkosten gebruik prive bestelbus voor het inzamelen van hulpgoederen is € 536,00 besteed.
 

4.3.3 Humanitaire projecten
Zie toelichting onder punt 3.2.3

4.3.4 Administratiekosten

De post administratiekosten ( € 844,20) bestaat uit de volgende uitgaven:

 • Portokosten                        82,85   (2015  53,20)
 • Bankkosten                      133,38   (2015   €203,10)
 • Verzekering heftruck   €     217,79   (2015   €217,79)
 • Advertentie kerstactie      235,95   (2015  € 235,95)
 • Internetsite                €     90,96   (2015    119,79)
 • printkosten e.d.              83,30   (2015   63,30)4.3.5 Relatiebeheer                         

In de post relatiekosten zijn begrepen de kosten voor een consumptie voor de ophalers van oudpapier Eijsden, een presentje voor jubileum, ziekte, e.d., evenals de kosten van ca 20 vlaaien, die als attentie voor het verlenen van diensten of het leveren van hulpgoederen, worden aangeboden.
 
4.3.6 Vrijwilligersdag

Jaarlijks wordt een vrijwilligersdag georganiseerd met een hapje en een drankje voor onze vrijwilligers met partner, als blijk van waardering voor de belangeloze inzet gedurende het gehele jaar. Aan de vrijwilligersdag werd door 80 personen deelgenomen incl. (bestuurs)leden van de Stg. Oud Papier Eijsden (vh missiecomité Eijsden) en bestuursleden van Stichting SMHO Meerssen en enkele sponsors en relaties. De kosten hebben € 470,00 bedragen, na aftrek van de sponsoring van € 1250,00 door het Koetshuis Rijckholt en een eigen bijdrage door de genodigden.

4.3.7 Magazijnkosten

Deze post betreft de cateringskosten (o.a.60 vlaaien) en een drankje tijdens en na de laad-en loswerkzaamheden van de ingezamelde spullen.

 4.3.8 Marktkosten

Dit waren vooral de kosten van de deegwaren (€529,08), en de cateringskosten ( €227,57 ),

die gemaakt zijn, tijdens het plaatsen, inrichten en opruimen van de tenten en marktkramen en standbemanning voor de meerdaagse marktdagen.

 4.3.9. Overige kosten

In 2016 is alsnog een vergoeding van € 257,40 toegekend aan de fam. Peters, als bijdrage in de reis-en verblijfskosten voor het werkbezoek naar Krakau in 2014. Achteraf is gebleken dat de andere deelnemers aan dit werkbezoek in 2014 wel hun hotelkosten vergoed hebben gekregen. Als onkosten vergoeding is € 175,-- betaald.

Statutair ontvangen de leden en vrijwilligers van de Stichting geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Verder kent de Stichting geen declaratiecultuur, waardoor gemaakte kosten als een fiscaal aftrekbare donatie wordt beschouwd.De financiële verantwoording is door de kascontrolecommissie ( de bestuursleden J. Curfs en
J. Engels) op 2 maart 2017 gecontroleerd en akkoord bevonden (zie bijlage)Gronsveld 3-4-2017


Het bestuur
Th van de Weerdt         J. Engels               Marcel Brouwers            voorzitter                      secretaris              penningmeester                                                                                                              JAARVERSLAG 2015

1. Inleiding

Jaarlijks wordt door de Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen een rapportage gemaakt van de uitgevoerde activiteiten, met de daarbij behorende de financiële verantwoording.
Deze verslaglegging is volgens de ANBI richtlijnen van de Belastingdienst. De inkomsten zijn naar herkomst gespecificeerd (donaties, sponsoring of verkopen) en de uitgaven zijn verbijzonderd naar de kernactiviteiten, administratie- en organisatiekosten.

1.2 Samenvatting jaarverslag 2015

1.2.1 Activiteiten

In 2015 werden 15 vrachten met hulpgoederen naar humanitaire hulporganisaties in Polen verzonden. Dit was 1 vracht meer dan in het voorgaande jaar 2014.

1.2.2 Financiën
De totale inkomsten hebben € 21.423,07 bedragen. Dit is € 10.300,00 minder dan in 2014.
De financiële reserves bedroegen per ultimo ‘15 € 11.290,31

Totaal bestede uitgaven in 2015 bedroeg € 23.578,81
Dit betrof de vervoerskosten € 17.630,01-, verstrekte financiële hulp2.700,00 en organisatie, en exploitatie kosten € 3.248,80

Onder punt 4 zijn de financiële gegevens nader toegelicht

2. Organisatie


2.1.De statutaire gegevens van de Stichting bij de Kamer van Koophandel

KvK-nummer: 41078130
Status: Rechtspersoon
RSIN nummer 806038445
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam: Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen
Statutaire zetel: Gronsveld
Bezoekadres: Baroniestraat 12, 6247EG Gronsveld
Telefoonnummer 0434083024 0434081570
Datum akte van oprichting: 21-11-1990
statutenwijziging 02-07-1997
Activiteiten SBI-code: 889994 – Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en
fondsen op het gebied van welzijnswerk/ welzijnszorg


2.2 Contactgegevens en bestuurssamenstelling:

Het dagelijkse bestuur van de Stichting bestaat uit:

De overige bestuursleden zijn:
Jules Curfs Dr Poelsstraat 12 6247 BW Gronsveld 043-4081706
Wil Dupont Carolusweg 2 6247 CV Rijckholt 043-4081731
Laurent Peeters Dr. Poelsstraat 1 E 6247 BW Gronsveld 043-4082136
Pierre Pinckaers M.L. Kingstr.15 6245 GG Eijsden 043-4092712
Sjir Reinartz Arn.Somyasingel 4 623­1 HV Meerssen 043-364­8143
Martin Schrijnemaekers Vuursteenstraat 6247 CP Rijckholt 043-4082961
Jo Engels Voerenweg 40 6247 EG Rijckholt 043-4082192

2.3 Beleidsplan 2016


De belangrijkste activiteiten zullen bestaan uit:
 • het inzamelen van hoogwaardige hulpgoederen zoals kleding, (school)meubilair, ziekenhuisbedden, medische hulpmiddelen, huisraad, voedsel, e.d. in de (eu)regio Zuid Limburg.
 • Voor 2016 zijn 16 hulptransporten gepland, elk met ca 90m3 (totaal ruim 1600 m3) aan hulpgoederen
 • Het financieel ondersteunen van duurzame projecten van humanitaire organisaties in Polen.
 • Bieden van incidentele noodhulp voor de schrijnende gevallen.

De hulpgoederen zijn met name bestemd voor de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau , de apotheek voor armlastige patiënten Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, het therapeutisch instituut voor gehandicapte kinderen Dom Nadziei" Nowa Huta in Krakau en de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice.

2.4 Beloningsbeleid
Volgens het huishoudelijk reglement van de Stichting (punt 7b) dient iedere medewerker bereid te zijn, alle werkzaamheden pro deo uit te voeren, tenzij de hele groep anders beslist m.b.t. het bereiken van het gestelde doel. Sinds de oprichting van de Stichting in 1990 is nog nooit een dergelijke beloning toegekend.

2.5 Doelstellingen van de Stichting
De hoofddoelstelling van de Stichting zijn samengevat in een viertal kernactiviteiten. Deze hoofddoelen zijn:
 • het inzamelen van relevante hulpgoederen voor hulpbehoevenden in Polen;
 • het verzenden van deze hulpgoederen naar instanties en instellingen die zich in Polen bezighouden met het bieden van onderdak of steun aan thuislozen en hulpzoekenden;
 • het ondersteunen van projecten die een structurele verbetering bieden voor de doelgroep;
 • het bieden van incidentele noodhulp.

3. HULPVERLENING IN 2015


3.1 Doelgroep
De kern van de hulpverlening van de Stichting is het inzamelen en transporteren van bruikbare hulpmiddelen voor hulp aan armlastige noodlijdenden mensen in Polen.
De structurele hulp wordt verleend via humanitaire organisatie ter plaatse zoals:
 • de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau;
 • de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice;
 • de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej;
 • het therapeutische instituut voor van geestelijke gehandicapten kinderen "Dom Nadziei" 31-954 ,os Urocze 15 in Krakau ( de financiële ondersteuning van dit instituut is ook geadopteerd door het missiecomité Eysden).

3.2 De activiteiten van de Stichting:

3.2.1 inzamelen van hulpgoederen en financiële middelen

Meermalen per week worden aangeboden spullen in de regio opgehaald (inzamelen en transporteren van hulpgoederen, opslag en beheren van de magazijnen) Daarbij wordt getracht om zoveel mogelijk selectief te werk te gaan, om alleen goed bruikbare en waardevolle goederen in te nemen, die zeer gewenst zijn bij de ontvangers van de hulp in Polen en de transportkosten rechtvaardigen.
Naast het ophalen van spullen aan huis, komt een groot deel van de aangeboden goederen (vooral kleding) binnen via het inzamelpunt bij de voorzitter Theo van de Weerdt in Rijckholt-Gronsveld

Bij een aantal apotheken in de regio wordt maandelijks de teruggebrachte medicijnen opgehaald, tbv de Apotheek (Apteki Leko-Darow vh Solidartnosc-comité) in Krakau.
Deze medicijnen worden gecontroleerd op hun vervaldatum en volgende Poolse instructies getoetst en geregistreerd overgedragen aan de Apotheek.

In de maand december wordt de jaarlijkse inzamelactie van kerstpakketten gehouden. Deze actie wordt door de lokale kranten "de Limburger" en het "Limburgs Dagblad” publicitair ondersteund met een gesponsorde advertentie.

De Stichting doet niet aan huis aan huiscollectes. Voor het verwerven van de noodzakelijke financiële middelen zijn we aangewezen op donaties, legaten, sponsoring en subsidies.
Een deel van de inkomsten wordt verworven met het deelnemen met verkoopstands aan braderieën en rommelmarkten.

3.2.2 Verzenden van hulpgoederen

Het verzenden van de ingezamelde hulpgoederen is de kernactiviteit van de Stichting.
In 2015 werden 15 vrachten van elk 90 m3 met hulpgoederen, verzonden naar Polen.
Dit was er 1 vracht meer dan in 2014.

Overzicht van de verzonden transporten en hun bestemming

Vracht nr
Verzenddatum

Bestemming in Polen
07-01-2015
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
29-01-2015
Chleb Źycie Zuster Magareta Grocholice, Sadowie/Jankowice
18-03-2015
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
25-032015
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
15-04-2015
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
13-05-2015
Chleb Źycie Zuster Magareta Grocholice, Sadowie/Jankowice
10-06-2015
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
08-07-2015
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
30-07-2015
Chleb Źycie Zuster Magareta Grocholice, Sadowie/Jankowice
20-08-2015
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
09-09-2015
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
07-10-2015
Chleb Źycie Zuster Magareta Grocholice, Sadowie/Jankowice
 1. .
28-10-2015
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
 1. 4
19-11-2015
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
 1. 4
18-12-2015
Kerstpakketten Brata Alberta t.a.v. Mw. Kilanowska Krakau

Met de vrachten voor Miechow worden ook de ingezamelde medicijnen verzonden voor de Apotheek Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im Anna Fischer in Krakau en overige hulppakketten voor derden.

3.2.3 Projecten en incidentele hulpverlening
Financiële hulp is verleend aan:
 • de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice € 250,00;
 • het therapeutische instituut voor van geestelijke gehandicapten kinderen "Dom Nadziei" 31-954 ,os Urocze 15 in Krakau ( de financiële ondersteuning is ook geadopteerd door het stg oud papier Eijsden) €250,00;
 • de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, €1.200,00 (incl financiële hulp voor zuster Maya);
 • Maria Kilanowska (contact persoon en coördinator van de activiteiten in Polen) voor incidentele noodhulp € 500,00
 • Kinder-adoptiefonds Rupert Mayer € 500,00 -


4. FINANCIEEL OVERZICHT 2015
4.1 BALANS PER 31-12-2015

activa


passivaper 31-12-2014
per 31-12-2015

per 31-12-2014
per 31-12-2015

Kas
1.042,91
562,85

Rabobank betaalrekening
5.785,35
3.565,70SNS-Regiobank
1.616,33
1.734,25Rabobank spaarrekening
5.001,46
5.427,51
eigen vermogen
13.446,05
11.290,31
Totaal
13.446,05
11.290,31

13.446,05
11.290,31
De magazijnvoorraad hulpgoederen, markttenten, inventaris en andere hulpmiddelen (o.a heftruck) zijn niet met een financiële waarde in de balans opgenomen

4.2. EXPLOITATIEOVERZICHT

In het overzicht zijn ter vergelijking de bedragen van het voorgaande jaar opgenomen.

INKOMSTEN 2015 (versus 2014)

Donaties&Subsidies € 14.138,59 ( 2014 20.480,77
Rente € 43,97 ( 2014 € 97,80
Sponsoractie Parkfeest, € 1.080,00 ( 2014 € 3.390,00
Markten&magazijn verkopen € 6.160,51 ( 2014 € 7.754,59
TOTALE INKOMSTEN € 21.423,07 ( 2014 31.723,16
UITGAVEN 2015 (versus 2014)
Vervoerskosten hulptransporten € 17.630,01 (2014 € 16.795,02 )
Humanitaire projecten € 2.700,00- ( 2014 € 3.440,46 )
Administratiekosten 675,34- ( 2014 € 1.100,87)
Relatiebeheer & PR € 336,80 ( 2014 € 408,70)
Vrijwilligersdag € 642,19 ( 2014 € 481,30)
Magazijn-en laadkosten - 401,86- ( 2014 € 725,96)
Marktkosten € 808,63 ( 2014 € 1.045,02)
Overige kosten 383,98- ( 2014 424,00)
TOTALE UITGAVEN € 23.578,81- (2014 € 24.421,33)
Het verschil € 2.155,74 is ten laste van de reserves geboekt

4.3 TOELICHTING INKOMSTEN EN UITGAVEN
Het grote verschil met de inkomsten in 2014/2015 (ruim €10 dzd. minder) komt door de eenmalige bijzondere giften in 2014 ( € 10.500) en een lagere sponsoropbrengst en marktomzet.
Een belangrijk deel van de inkomsten wordt verkregen met de kerstactie (in december), waardoor er aan het einde van het boekjaar een verhoogde kaspositie ontstaat.

4.3.1 Donaties & Subsidies
Substantiële giften (> € 500,00) werden ontvangen van:
Stichting Oud Papier Eijsden € 2.700,00
Gemeente Eijsden-Margraten € 1.389,00
dhr P. Brouwers Heerlen € 2.000,00
Ztrs Barmhartigheid Maastricht € 2.500,00
Stg Huls Thewissen €1.000,00
De overige donaties (€ 4.550,00) werden in kleinere bedragen van ca 200 (vaste) donateurs ontvangen

4.3.2 Vervoerskosten
Het vervoer van de hulpgoederen naar Polen werd verricht door het vrachtbedrijf Wiktor uit Krakau.
In 2015 zijn in totaal 15vrachten uitgevoerd, die € 17.100,00 hebben bedragen.
Voor de vervoerkosten (brandstof) voor het inzamelen van hulpgoederen is € 530,01 besteed.

4.3.3 Humanitaire projecten
Zie toelichting onder punt 3.2.3

4.3.4 Administratiekosten
De administratiekosten ( € 675,34) zijn uitgegeven aan:
 • Portokosten € 53,20 (2014 € 72,80)
 • Bankkosten € 203,10 (2014 € 184,30)
 • Verzekering heftruck € 0,00 (2014 €217,79) 2015 is vooruitbetaald in 2015
 • Advertentie kerstactie € 235,95 (2014 € 235,95)
 • Internetsite € 119,79 (2014 €119,79)
 • printkosten e.d. € 63,30 (2014 € 87,21)

4.3.5 Relatiebeheer
In de post relatiekosten zijn begrepen de kosten voor een consumptie voor de ophalers van oudpapier Eijsden, een presentje voor jubileum, ziekte, e.d., evenals de kosten van ca 20 vlaaien, die als attentie voor het verlenen van diensten of het leveren van hulpgoederen, worden aangeboden.

4.3.6 Vrijwilligersdag
Jaarlijks wordt een vrijwilligersdag georganiseerd met een hapje en een drankje voor onze vrijwilligers met partner, als blijk van waardering voor de belangeloze inzet gedurende het gehele jaar. Aan de vrijwilligersdag werd door 85 personen deelgenomen incl. (bestuurs)leden van de Stg. Oud Papier Eijsden (vh missiecomité Eijsden) en bestuursleden van Stichting SMHO Meerssen en enkele sponsors en relaties. De kosten hebben € 642,19 bedragen, na aftrek van de sponsoring van € 1325,00 door het Koetshuis Rijckholt en een eigen bijdrage door de genodigden.

4.3.7 Magazijnkosten
Deze post betreft de cateringskosten (o.a.60 vlaaien) tijdens de laad-en loswerkzaamheden van de ingezamelde spullen.

4.3.8 Marktkosten
Betreffen de kosten van de deegwaren (€572,00) kosten marktkramen € 65,78 en € 171,00 kosten catering tijdens het plaatsen en opruimen tenten en standbemanning voor de meerdaagse marktdagen.

4.3.9. Overige kosten
De post overige kosten betreft aankoop TomTom (€ 99,99) kascorrectie vals geld (€ 70,00) in inrichten nieuw inzamelpunt Voeren weg 34 te Rijckholt.
Statutair ontvangen de leden en vrijwilligers van de Stichting geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Verder kent de Stichting geen declaratiecultuur, waardoor gemaakte kosten als een fiscaal aftrekbare donatie wordt beschouwd.

De financiële verantwoording is door de kascontrolecommissie ( de bestuursleden J. Curfs en
J. Engels) op 18 januari 2016 gecontroleerd en akkoord bevonden (zie bijlage)

Gronsveld 20-3-2017
Het bestuur

Th van de Weerdt Wil Doijen Marcel Brouwers
voorzitter secretaris penningmeester