ANBI

        


ANBI JAARVERSLAG 2017


1.         Inleiding

Jaarlijks wordt door de Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen, een verslag gemaakt van de uitgevoerde activiteiten, met de daarbij behorende de financiële verantwoording van het betreffende boekjaar.
Deze verslaglegging is opgesteld volgens de ANBI richtlijnen van de Belastingdienst.
De inkomsten zijn naar herkomst gespecificeerd (donaties, sponsoring of verkopen) en de uitgaven zijn verbijzonderd naar de kernactiviteiten, administratie- en organisatiekosten.

 

1.2       Samenvatting jaarverslag 2017

1.2.1 Organisatie
De bestuurssamenstelling is in 2017 gewijzigd door het overlijden van de secretaris, dhr. Wil Doijen op 8 maart ’18.
Als opvolger is door het bestuur dhr. Jo Engels benoemd en als zodanig ingeschreven bij de KvK.

1.2.2    Activiteiten

In 2017 werden 13 vrachten met hulpgoederen naar humanitaire hulporganisaties in Polen verzonden. Dit is 1 vracht meer dan in 2016.

1.2.3    Financiën
De totale inkomsten hebben € 17.027,42 bedragen. Dit een vermindering met € 3.3252,74 tov - 2016.
Oorzaken zijn minder ontvangen donaties en giften
De financiële reserves bedroegen per ultimo ‘17 € 7.183,87. Dit is een afname van de reserves met  € 5.357.27 t.o.v. 2016 . Redenen zijn verminderde inkomsten en stijging van de uitgaven door  de reparatiekosten van de heftruck (€ 1028,50), reparatie bestelbus (€ 1005,81) 1 vracht meer, als ook het aangaan van de projectverplichting met hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Jankowice  (besteding opbrengst ter nagedachtenis Wil Doyen € 1.400,-)

Totaal bestede uitgaven in 2017 bedroeg € 20.985,04 Een toename t.o.v. 2016 met € 1.966,08.
De uitgaven zijn besteed aan vervoerskosten € 15.896,81.-, financiële hulp € 700,- en organisatie, en exploitatie kosten € 4.388.23
Onder punt 4 zijn de financiële gegevens nader toegelicht

2. Organisatie


2.1.De statutaire gegevens van de Stichting bij de Kamer van Koophandel

KvK-nummer:                                                      41078130
Status:                                                                   Rechtspersoon
RSIN nummer                                                      806038445
Rechtsvorm                                                          Stichting
Statutaire naam:                                                   Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen
Statutaire zetel:                                                    Gronsveld
Bezoekadres:                                                        Voerenweg 40 6247 EG Rijckholt   
Telefoonnummer                                                   043-4082192
Datum akte van oprichting:                                   21-11-1990
Statutenwijziging                                                   02-07-1997
Activiteiten SBI-code:                                           889994
Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen enfondsen op het gebied van welzijnswerk/ welzijnszorg

2.2 Contactgegevens en bestuurssamenstelling:

Het dagelijkse bestuur van de Stichting bestaat uit:
·         voorzitter; Theo van de Weerdt, Voerenweg 34, 6247 EK Rijckholt
e-mail: voorzitter@help-polen.nl 
' 043-4081570
·         secretaris; Jo Engels, Voerenweg 40 6247 EG Rijckholt
e-mail: johannesengels@online.nl
' 043-4082192
·         penningmeester, Marcel Brouwers, Baroniestraat 18, 6247 EG Rijckholt
e-mail: penningmeester@help-polen.nl  
' 043-4081780;

De overige bestuursleden zijn:
Jules Curfs                         Dr Poelsstraat 12      6247 BW Gronsveld         ' 043-4081706
Wil Dupont                        Carolusweg 2           6247 CV Rijckholt            ' 043-4081731
Laurent Peeters                  Dr. Poelsstraat 1 E   6247 BW Gronsveld         ' 043-4082136
Sjir Reinartz                       Arn.Somyasingel 4   623­1 HV Meerssen           ' 043-364­8143
Martin Schrijnemaekers    Vuursteenstraat         6247 CP Rijckholt            ' 043-4082961

Tevens kan de stichting voor de uitvoerende activiteiten beschikken over 11 vaste vrijwilligers

2.3       Beleidsplan 2017


De belangrijkste activiteiten hebben bestaan uit:
 • het inzamelen van hoogwaardige hulpgoederen zoals kleding, (school)meubilair, ziekenhuisbedden, medische hulpmiddelen, huisraad, voedsel, e.d. in de (eu)regio Zuid Limburg.
 • Voor 2017 zijn 14 hulptransporten gepland, elk met ca 90m3 (totaal ruim 1260 m3) aan hulpgoederen. Gerealiseerd zijn er 13 vrachten
 • Het financieel ondersteunen van duurzame projecten van humanitaire organisaties in Polen.
 • Bieden van incidentele noodhulp voor de schrijnende gevallen.

De hulpgoederen waren met name bestemd voor de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau , de apotheek voor armlastige patiënten Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im en de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice.

2.4 Beloningsbeleid
Volgens het huishoudelijk reglement van de Stichting (punt 7b) dient iedere medewerker bereid te zijn, alle werkzaamheden pro Deo uit te voeren, tenzij de hele groep anders beslist m.b.t. het bereiken van het gestelde doel. Sinds de oprichting van de Stichting in 1990 is nog nooit een dergelijke beloning toegekend.

2.5 Doelstellingen van de Stichting
De hoofddoelstelling van de Stichting zijn samengevat in een viertal kernactiviteiten. Deze hoofddoelen zijn:
·         het inzamelen van relevante hulpgoederen voor hulpbehoevenden in Polen;
·         het verzenden van deze hulpgoederen naar instanties en instellingen die zich in Polen bezighouden met het bieden van onderdak of steun aan thuislozen en hulpzoekenden;
·         het ondersteunen van projecten die een structurele verbetering bieden voor de doelgroep;
·         het bieden van incidentele noodhulp.

3. HULPVERLENING IN 2017


3.1 Doelgroep

De kern van de hulpverlening van de Stichting is het inzamelen en transporteren van bruikbare hulpmiddelen voor hulp aan armlastige noodlijdenden mensen in Polen.
De structurele hulp wordt verleend via humanitaire organisatie ter plaatse zoals:
 • de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau;
 • de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice;
 • de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej;

3.2 De activiteiten van de Stichting:

3.2.1 inzamelen van hulpgoederen en financiële middelen

Meermalen per week worden aangeboden spullen in de regio opgehaald (inzamelen en transporteren van hulpgoederen, opslag en beheren van de magazijnen) Daarbij wordt getracht om zoveel mogelijk selectief te werk te gaan, om alleen goed bruikbare en waardevolle goederen in te nemen, die zeer gewenst zijn bij de ontvangers van de hulp in Polen en de transportkosten rechtvaardigen.
Naast het ophalen van spullen aan huis, komt een groot deel van de aangeboden goederen (vooral kleding) binnen via het inzamelpunt bij de voorzitter Theo van de Weerdt in Rijckholt-Gronsveld

Bij een aantal apotheken in de regio wordt maandelijks de teruggebrachte medicijnen opgehaald, tbv de Apotheek (Apteki Leko-Darow vh Solidartnosc-comité) in Krakau.
Deze medicijnen worden gecontroleerd op hun vervaldatum en volgende Poolse instructies getoetst en geregistreerd overgedragen aan de Apotheek.

In de maand december wordt de jaarlijkse inzamelactie van kerstpakketten gehouden. Deze actie wordt door de lokale kranten "de Limburger" en het "Limburgs Dagblad” publicitair ondersteund met een gesponsorde advertentie.


De Stichting doet niet aan huis aan huiscollectes.
Voor het verwerven van de noodzakelijke financiële middelen zijn we aangewezen op donaties, legaten, sponsoring en subsidies.
Een substantieel deel van de inkomsten wordt verkregen met het deelnemen met verkoopstands aan braderieën en rommelmarkten.

3.2.2 Verzenden van hulpgoederen

Het verzenden van de ingezamelde hulpgoederen is de kernactiviteit van de Stichting.
In 2017werden 13 vrachten van elk 90 mmet hulpgoederen, verzonden naar Polen.
Dit is 1 vracht minder dan gepland en 1 meer dan in het voorgaande jaar 2016

Overzicht van de verzonden transporten en hun bestemming

Vracht nr
Verzenddatum

Bestemming in Polen

 1.  
19-01-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
17-02-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
31-03-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
13-04-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
05-05-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
01-06-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
30-06-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
21-07-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
17-09-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
12-10-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
17-11-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
30-11-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

 1.  
21-12-2017
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

Met de vrachten voor Miechow worden ook de ingezamelde medicijnen verzonden voor de Apotheek Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im Anna Fischer in Krakau en overige hulppakketten voor derden.
Vanaf april ’16 worden de goederen voor Chleb Źycie Zuster Magareta Grocholice, Sadowie/Jankowice afgeleverd bij Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

3.2.3 Projecten en incidentele hulpverlening

Financiële hulp is verleend aan de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, € 700,- (incl financiële hulp voor zuster Maya);
De verminderde uitgave voor incidentele hulpverlening met  € 1.050,- wordt geweten aan het niet doorgaan van het werkbezoek in 2017. Door chronische ziekte van mw Maria Kilanowska is de steun en toeverlaat van de Stichting ter plaatse niet meer beschikbaar. Hierdoor worden geen knelgevallen voor noodhulp aan armlastige gezinnen meer aangedragen.
Ook de vermindering van de reserves heeft er toe geleid, om de financiële hulpverlening te beperkingen.
4. FINANCIEEL OVERZICHT 2017

4.1 BALANS PER 31-12-2017

activa


passivaPer 31-12-2016
Per 31-12-2017

per 31-12-2016
Per 31-12-2017
Kas
€.      409,00
€        553,87
Chleb Źycie Jankowice
€       1.400,-
Rabobank betaalrekening
€    8.880,60
€     4.676,91

€ 

SNS-Regiobank
€         46,18
€        147,38


Rabobank spaarrekening
€    3.205,71
€     3.205,71
eigen vermogen
€    12.541,49
€    7.183,87
Totaal
€  12.541,49
€     8.583,87

 €    12.541,49
€    8.583,87
De magazijnvoorraad hulpgoederen, markttenten, inventaris en andere hulpmiddelen (o.a heftruck) zijn niet met een financiële waarde in de balans opgenomen

4.2. EXPLOITATIEOVERZICHT

In het overzicht zijn ter vergelijking de bedragen van het voorgaande jaar opgenomen.

INKOMSTEN 2017 (versus 2016)

Donaties&Subsidies                          € 10.161,19     ( 2016  €  13.727,31)        
Rente                                                 €          1,20     ( 2016  €        20,13)          
Parkfeest Klokke Roeland                 €   1.145,00     ( 2016  €            0,0)
Giften ter nagedachtenis W.Doyen   €   1.089,98
Markten&magazijn verkopen            €   4.630,05     
( 2016  €  6.522,70 )          
TOTALE INKOMSTEN       €          €  17.027,42    ( 2016  €  20.270,14)        

UITGAVEN 2017 (versus 2016)
Vervoerskosten hulptransporten        € 15.896,81     (2016     € 13.943,00 )
Humanitaire projecten                             700,00     ( 2016    € 1.650,00 )
Administratiekosten                             1.042,71     ( 2016        € 844,20 )
Relatiebeheer & PR                                 360,40     ( 2016         €248,90 )
Vrijwilligersdag                                       903,48     ( 2016        €470,00 )
Magazijn-en laadkosten                     €   1.518,18  - ( 2016         €673,61 )
Marktkosten                                             463,46     ( 2016         €756,65 )
Overige kosten                                   €      100,00     ( 2016        €432,60 )
TOTALE UITGAVEN                      20.985,04     ( 2016     € 19.018,96)
Het verschil € 3.957,61 is ten laste van de reserves geboekt

4.3 TOELICHTING INKOMSTEN EN UITGAVEN

Het verschil met de inkomsten 2016/2017 komt door dat er geen giften zijn ontvangen van relevante donateurs (Ztrs Barmhartigheid € 2.500,- , Stg Oud Papier Eijsden  € 1.350,-)
Een belangrijk deel van de inkomsten wordt verkregen met de kerstactie (in december), waardoor er aan het einde van het boekjaar een verhoogde kaspositie ontstaat.
De organisatie van het Parkfeest Klokke Roeland, is 2017 opgeheven, waardoor uit de reserves een bedrag van € 1.145,00 is ontvangen.4.3.1 Donaties & Subsidies

Substantiële giften (> € 500,00) werden ontvangen van:

Gemeente Eijsden-Margraten            €1.000,00
Stg Huls Thewissen                                                   €1.000,00
SMHO Meersen                                                                    €   500,00
De overige donaties (€ 7.661,19 ) werden in kleinere bedragen van ca 200 (vaste) donateurs ontvangen

4.3.2 Vervoerskosten

Het vervoer van de hulpgoederen naar Polen werd verricht door het vrachtbedrijf Wiktor uit Krakau.
In 2017zijn er in totaal 13 vrachten met hulpgoederen verzonden naar Polen, die in totaal
€ 14.391 hebben gekost.
Voor de overige vervoerkosten (brandstof € 500,00) en reparatiekosten ( € 1.005,81) gebruik prive bestelbus voor het inzamelen van hulpgoederen is € 1.505,81 besteed.

4.3.3 Humanitaire projecten
Zie toelichting onder punt 3.2.3

4.3.4 Administratiekosten

De post administratiekosten ( €1042,71) bestaat uit de volgende uitgaven:
 • Portokosten                                       €    80,80     (2016 €82,85 )
 • Bankkosten                                         €  143,18     (2016 133,38 )
 • Verzekering heftruck                         €   217,79    (2016 €217,79)
 • Advertentie kerstactie                        €   235,95    (2016 € 235,95)
 • Vernieuwen website                          €   299,11    (2016  €119,79)
 • Printkosten     .                                 €      41,40      (2016   € 63,30)
 • ANBI registratie internet                    €   10,00
 • Overig                                              €      14,48

4.3.5 Relatiebeheer                          
In de post relatiekosten zijn begrepen de kosten voor advertentie overleden secretaris, bloemen en gift overleden relaties, consumpties voor de ophalers van oud papier Eijsden, een presentje voor jubileum, ziekte, e.d., evenals de kosten van ca 20 vlaaien, die als attentie voor het verlenen van diensten (advertentie Kerstactie) of het leveren van hulpgoederen, worden aangeboden.

4.3.6 Vrijwilligersdag
Jaarlijks wordt een vrijwilligersdag georganiseerd met een hapje en een drankje voor onze vrijwilligers met partner, als blijk van waardering voor de belangeloze inzet gedurende het gehele jaar. Aan de vrijwilligersdag werd door 80 personen deelgenomen incl. (bestuurs)leden van de Stg. Oud Papier Eijsden en bestuursleden van Stichting SMHO Meerssen en enkele sponsors en relaties.
De kosten hebben € 903,48 bedragen, na aftrek van de sponsoring van € 1250,00 door het Koetshuis Rijckholt.
Door de bijdrage (€ 500) van de externe genodigden (SMHO) resteren € 403,48 als kosten voor de vrijwilligersdag4.3.7 Magazijnkosten

De reparatie van de heftruck heeft € 1028,50 gekost. De overige magazijnkosten zijn de cateringskosten (o.a.30 vlaaien) en een drankje tijdens en na de laad-en loswerkzaamheden van de ingezamelde spullen.

4.3.8 Marktkosten
Dit waren vooral de kosten van de deeg van de wafels (€360,-), en de cateringskosten  €100  (koffie en 20 vlaaien), die gemaakt zijn, tijdens het plaatsen, inrichten en opruimen van de tenten en marktkramen en standbemanning voor de meerdaagse marktdagen.

4.3.9. Overige kosten
Statutair ontvangen de leden en vrijwilligers van de Stichting geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Verder kent de Stichting geen declaratiecultuur, waardoor gemaakte kosten als een fiscaal aftrekbare donatie wordt beschouwd.
Voor het jaargebruik van de eigen auto, telefoon en gsm, is als afkoopsom € 50,00, vergoed en is er
€ 50 voor aankoop onderdelen fietsenmaker Beckers betaald.

De financiële verantwoording is door de kascontrolecommissie ( de bestuursleden J. Curfs en
J. Engels) op 28 maart 2018 gecontroleerd en akkoord bevonden (zie bijlagen)

Gronsveld 29-11-2018

Het bestuur

Geen opmerkingen:

Een reactie posten