ANBI

        


ANBI
JAARVERSLAG 2018


1. Inleiding

Deze verslaglegging is opgesteld volgens de ANBI richtlijnen van de Belastingdienst.
De inkomsten zijn naar herkomst gespecificeerd (donaties, sponsoring of verkopen) en de uitgaven zijn verbijzonderd naar de kernactiviteiten, administratie- en organisatiekosten.

1.2 Samenvatting jaarverslag 2018


1.2.1 Organisatie
Als opvolger van de overleden secretaris Wil Doyen, is door het bestuur dhr. Jo Engels benoemd en als secretaris van de Stichting ingeschreven bij de KvK.

1.2.2 Activiteiten

In 2018 werden 10 vrachten met hulpgoederen naar humanitaire hulporganisaties in Polen verzonden. Dit zijn 3 vracht minder dan in 2017. De afname wordt geweten aan het verminderde aanbod van hulpgoederen

1.2.3 Financiën
De totale inkomsten hebben € 17898,68 bedragen. Dit een toename met € 4.167,57 t.o.v. 2017, door eenmalige bijzondere giften.
De financiële reserves bedroegen per ultimo ‘18 € 8.793,55 Dit is een toename van de reserves met € 209,68 t.o.v. 2017.
Totaal bestede uitgaven in 2018 bedroeg € 17.689,00. De afname t.o.v. 2017 met € 3.296,04 is vooral een gevolg van het verminderde aantal vrachten (3).

In de toelichting punt 4.3 zijn de gegevens over de herkomst en besteding van de financiële middelen verbijzonderd

2. Organisatie

2.1.De statutaire gegevens van de Stichting bij de Kamer van Koophandel
KvK-nummer: 41078130
Status: Rechtspersoon
RSIN nummer 806038445
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam: Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen
Statutaire zetel: Gronsveld
Bezoekadres: Voerenweg 40 6247 EG Rijckholt
Telefoonnummer 043-4082192
Datum akte van oprichting: 21-11-1990
Statutenwijziging 02-07-1997
Activiteiten SBI-code: 889994 – Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk/ welzijnszorg

2.2 Contactgegevens en bestuurssamenstelling:

Het dagelijkse bestuur van de Stichting bestaat uit:

De overige bestuursleden zijn:
Jules Curfs Dr Poelsstraat 12 6247 BW Gronsveld 043-4081706
Wil Dupont Carolusweg 2 6247 CV Rijckholt 043-4081731
Laurent Peeters Dr. Poelsstraat 1 E 6247 BW Gronsveld 043-4082136
Sjir Reinartz Arn.Somyasingel 4 623­1 HV Meerssen 043-364­8143
Martin Schrijnemaekers Vuursteenstraat 6247 CP Rijckholt 043-4082961
Tevens kan de stichting voor de uitvoerende activiteiten beschikken over vrijwilligers

2.3 Beleidsplan 2018

De belangrijkste activiteiten hebben bestaan uit:
 • het inzamelen van hoogwaardige hulpgoederen zoals kleding, (school)meubilair, ziekenhuisbedden, medische hulpmiddelen, huisraad, voedsel, e.d. in de (eu)regio Zuid Limburg.
 • Voor 2018 waren 13 hulptransporten gepland, elk met ca 90m3 (totaal ruim 1260 m3) aan hulpgoederen. Gerealiseerd zijn er 10 vrachten
 • Het financieel ondersteunen van projecten van humanitaire organisaties in Polen.
 • Bieden van incidentele noodhulp voor de schrijnende gevallen.

De hulpgoederen waren vooral bestemd voor de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau , de apotheek voor armlastige patiënten Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im en de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice.

2.4 Beloningsbeleid
Volgens het huishoudelijk reglement van de Stichting (punt 7b) dient iedere medewerker bereid te zijn, alle werkzaamheden pro Deo uit te voeren, tenzij de hele groep anders beslist m.b.t. het bereiken van het gestelde doel. Sinds de oprichting van de Stichting in 1990 is nog nooit een dergelijke beloning toegekend.

2.5 Doelstellingen van de Stichting
De hoofddoelstelling van de Stichting zijn samengevat in een viertal kernactiviteiten. Deze hoofddoelen zijn:
 • het inzamelen van relevante hulpgoederen voor hulpbehoevenden in Polen;
 • het verzenden van deze hulpgoederen naar instanties en instellingen die zich in Polen bezighouden met het bieden van onderdak of steun aan thuislozen en hulpzoekenden;
 • het ondersteunen van projecten die een structurele verbetering bieden voor de doelgroep;
 • het bieden van incidentele noodhulp.3. HULPVERLENING IN 2018


3.1 Doelgroep
De kern van de hulpverlening van de Stichting is het inzamelen en transporteren van bruikbare hulpmiddelen voor hulp aan armlastige noodlijdenden mensen in Polen.
De structurele hulp wordt verleend via humanitaire organisatie ter plaatse zoals:
 • de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau;
 • de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice;
 • de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej;

3.2 De activiteiten van de Stichting:

3.2.1 inzamelen van hulpgoederen en financiële middelen

Meermalen per week worden aangeboden spullen in de regio opgehaald (inzamelen en transporteren van hulpgoederen, opslag en beheren van de magazijnen) Daarbij wordt getracht om zoveel mogelijk selectief te werk te gaan, om alleen goed bruikbare en waardevolle goederen in te nemen, die zeer gewenst zijn bij de ontvangers van de hulp in Polen en de transportkosten rechtvaardigen.
Naast het ophalen van spullen aan huis, komt een groot deel van de aangeboden goederen (vooral kleding) binnen via het inzamelpunt bij de voorzitter Theo van de Weerdt in Rijckholt-Gronsveld

Bij een aantal apotheken in de regio wordt maandelijks de teruggebrachte medicijnen opgehaald, tbv de Apotheek (Apteki Leko-Darow vh Solidartnosc-comité) in Krakau.
Deze medicijnen worden gecontroleerd op hun vervaldatum en volgende Poolse instructies getoetst en geregistreerd overgedragen aan de Apotheek.

In de maand december wordt de jaarlijkse inzamelactie van kerstpakketten gehouden. Deze actie wordt door de lokale kranten "de Limburger" publicitair ondersteund met een gesponsorde advertentie. In 2018 is de jaarlijkse publicatie van de kerstactie gehalveerd in een halve pagina, Ook is het promotie artikel in de krant beperkt tot de editie voor de regio Maastricht

De Stichting doet niet aan huis aan huiscollectes.
Voor het verwerven van de noodzakelijke financiële middelen zijn we aangewezen op donaties, legaten, sponsoring en subsidies.
Een substantieel deel van de inkomsten wordt verkregen met het deelnemen met verkoopstands aan braderieën en rommelmarkten.

3.2.2 Verzenden van hulpgoederen
Het verzenden van de ingezamelde hulpgoederen is de kernactiviteit van de Stichting.
In 2018 werden 10 vrachten van elk 90 m3 met hulpgoederen, verzonden naar Polen.
Dit zijn 3 vrachten minder dan gepland.

Overzicht van de verzonden transporten en hun bestemming
Vracht nr
Verzenddatum

Bestemming in Polen
26-01-2018
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
02-03-2018
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
23-03-2018
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
04-05-2018
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
08-06-2018
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
05-07-2018
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
09-08-2018
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
27-09-2018
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
09-11-2018
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów
14-12-2018
Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

Met de vrachten voor Miechow worden ook de ingezamelde medicijnen verzonden voor de Apotheek Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im Anna Fischer in Krakau en overige hulppakketten voor derden.
Vanaf april ’16 worden de goederen voor Chleb Źycie Zuster Magareta Grocholice, Sadowie/Jankowice afgeleverd bij Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów

3.2.3 Projecten en incidentele hulpverlening

Financiële hulp is verleend aan de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, € 250,- (incl financiële hulp voor zuster Maya);
Door het niet reageren van de organisatie Chleb Źycie, Sadowie/Jankowice, om de gelden van het “project Wil Doyen” te besteden aan een project voor kinderen, is in overleg met Sabine Doyen-Laux, besloten om het bedrag (€ 1400,00) over te maken naar Apotheek Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im Anna Fischer in Krakau.

4. FINANCIEEL OVERZICHT 2018

4.1 BALANS PER 31-12-2018
activa


passiva


 
Per 31-12-2017
Per 31-12-2018
 
per 31-12-2017
Per 31-12-2018
Kas
553,87
608,00
Chleb Źycie Jankowice
1.400,-

Rabobank betaalrekening
4.676,91
4.832,40
 


SNS-Regiobank
147,38
147,44
 


Rabobank spaarrekening
3.205,71
3.205,71
eigen vermogen
7.183,87
8.793,55
Totaal
8.583,87
8.793,55
 
8.583,87
8.793,55
De magazijnvoorraad hulpgoederen, markttenten, inventaris en andere hulpmiddelen (o.a heftruck) zijn niet met een financiële waarde in de balans opgenomen

4.2. EXPLOITATIEOVERZICHT

In het overzicht zijn ter vergelijking de bedragen van het voorgaande jaar opgenomen.
INKOMSTEN 2018 (versus 2017)
 
2018
2017
Donaties&Subsidies
14.328,79
10.161,19
Rente
0,06
1,20
Parkfeest Klokke Roeland
0
1.145,00
Giften ter nagedachtenis Wil Doyen
0
1.089,98
Giften ter nagedachtenis Rosien&Pierre Gybels
2.300,50

Markten&magazijn verkopen
1.269,33
4.630,05TOTALE INKOMSTEN
17.898,68
17.027,42


UITGAVEN 2018(versus 2017)
 
2018
2017
Vervoerskosten hulptransporten
11.570,00
15.896,81
Humanitaire projecten
1.650,00
700,00
Administratiekosten
588,70
1.042,71
Relatiebeheer & PR
238,50
360,40
Vrijwilligersdag
960,35
903,48
Magazijn-en laadkosten
622,23
1.518,18
Marktkosten
228,79
463,46
Overige kosten
1.830,43
100,00TOTALE UITGAVEN
17.689,00
20.985,04

4.3 TOELICHTING INKOMSTEN EN UITGAVEN
De opmerkelijke stijging van de inkomsten 2018 tov 2017 ( € 4.200, ) komt door de extra giften van de Stg Oud Papier Eijsden van € 2850,- en een relevante gift van de Ztrs Barmhartigheid
2.500,- ,
Een belangrijk deel van de inkomsten wordt verkregen met de kerstactie in de maand december, waardoor er aan het einde van het boekjaar een verhoogde kaspositie ontstaat.
De verminderde marktopbrengsten in 2018 is een gevolg van het afgezien van deelname aan het kunstweekend Rijckholt, wegens de extreme hitte, en het aflasten van de najaarmarkt door de Supportersclub.

4.3.1 Donaties & Subsidies
Substantiële giften (> € 500,00) werden ontvangen van:
Stg Oud Papier Eijsden € 2.850,00
Ztrs Barmhartigheid € 2.500,00
Gemeente Eijsden-Margraten € 1.000,00
Stg Huls Thewissen € 1.000,00
SMHO Meersen € 600,00
Bervoets € 500,00
site bezoekkrakau.nl € 500,00
De overige donaties (€ 5.378,79 ) werden in kleinere bedragen van ca 120 (vaste) donateurs ontvangen

4.3.2 Vervoerskosten
Het vervoer van de hulpgoederen naar Polen werd verricht door het vrachtbedrijf Wiktor uit Krakau. In 2018zijn er in totaal 10 vrachten met hulpgoederen verzonden naar Polen, die in totaal € 11.070,00 hebben gekost. Voor brandstof is € 500,00 betaald.

4.3.3 Humanitaire projecten
Zie toelichting onder punt 3.2.3

4.3.4 Administratiekosten

De post administratiekosten ( € 588,70) bestaat uit de volgende uitgaven:
Kosten 2018 versus 2017
2018
2017
Portokosten
70,70
80,80
Bankkosten
139,35
143,18
Verzekering heftruck
217,79
217,79
Advertentie kerstactie
0,00
235,95
Website
49,85
299,11
Printkosten .
88,24
41,40
ANBI registratie internet
0,00
10,00
PC kosten
22,36

Overig
0,41
14,48
TOTALE UITGAVEN
588,70
1042,71

4.3.5 Relatiebeheer
In de post relatiekosten zijn begrepen de kosten voor advertentie overleden secretaris, bloemen en gift overleden relaties, consumpties voor de ophalers van oud papier Eijsden, een presentje voor jubileum, ziekte, e.d., evenals de kosten van ca 20 vlaaien, die als attentie voor het verlenen van diensten (advertentie Kerstactie) of het leveren van hulpgoederen, worden aangeboden.

4.3.6 Vrijwilligersdag
Jaarlijks wordt een vrijwilligersdag georganiseerd met een hapje en een drankje voor onze vrijwilligers met partner, als blijk van waardering voor de belangeloze inzet gedurende het gehele jaar. Aan de vrijwilligersdag werd door 60 personen deelgenomen incl. (bestuurs)leden van de Stg. Oud Papier Eijsden enkele sponsors en relaties.
De kosten hebben € 960,35 bedragen, na aftrek van de sponsoring van € 1250,00 door het Koetshuis Rijckholt.

4.3.7 Magazijnkosten
De overige magazijnkosten zijn de cateringkosten (o.a.30 vlaaien) en een drankje tijdens en na de laad-en loswerkzaamheden van de ingezamelde spullen.

4.3.8 Marktkosten
De marktkosten zijn voor het deeg van de wafels (€154,24), en € 75,00 voor de catering ( drank, koffie en vlaaien), die gemaakt zijn, tijdens het plaatsen, in- en opruimen van de tenten en marktkramen door de standbemanning tijdensde meerdaagse marktdagen.

4.3.9. Overige kosten
De post overige kosten € 1.830,43 betreft de reparatiekosten van de bestelbus (€ 1.370,63) en de onderdelen van de wafelijzers ( € 459,80)
Statutair ontvangen de leden en vrijwilligers van de Stichting geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Verder kent de Stichting geen declaratiecultuur, waardoor gemaakte kosten als een fiscaal aftrekbare donatie wordt beschouwd.

De financiële verantwoording is door de kascontrolecommissie ( de bestuursleden J. Curfs en
J. Engels) op 14 januari 2018 gecontroleerd en akkoord bevonden (zie bijlagen)

Gronsveld 11-8-2019

Het bestuur


wg wg wg

Th van de Weerdt J. Engels Marcel Brouwers
Voorzitter secretaris penningmeester

Bijlage 2
1.Gecontroleerde eindbalans 2018
2.Controle items kascontrole 2018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten